SER COMUNITAT DE JESÚS.
Evangeli de St. Mateu 18-20
Gna. Regina Goberna
Primera sessió: 7 novembre 2020

SER COMUNITAT DE JESÚS. EVANGELI DE MATEU 18-20. SERMÓ DE JESÚS A CAFARNAÜM
Jesús parla de ser el darrer, el petit, el servidor. El Germà de tots.